Madde Bağımlılığı Ulusal Eylem Modülü Oluşturulması Projesi

Projemizde Türkiye’de madde ile mücadele eden sivil toplum kuruluşlarının, bir araya getirilip ortak bir yol haritası oluşturulması ve özellikle iletişim konusunda ortak bir dil kullanılması amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında 26  ilde, madde ile mücadele amaçlı kurulan dernekler ile iletişim kurulmuş olup, Ankara merkezli bir çalıştay düzenlenmiştir. Bu çalıştayda; illerde faaliyet gösteren derneklerin faaliyetlerine, nasıl bir yol haritası izlediklerine, bu alanda geliştirilmesi gereken noktalara ve çözüm önerilerine yer verildi. Ayrıca konunun uzmanları tarafından madde ile mücadele alanına nasıl yaklaşılması gerektiğine, nelere dikkat edilmesi gerektiğine ve bu mücadeledeki iletişimin önemi üzerinde duruldu. Çalıştaya akademisyenlerin yanı sıra emniyet ve basın mensupları gibi farklı disiplinlerin katılması da, konunun daha makro düzeyde ele alınmasının önemini ortaya koydu.  Çalıştay değerlendirmesi amacıyla yapılan en son toplantıda derneklerin talepleri ve önerilerine yer verildi. Dernekler arasında daha iyi iş birliği yapılması ve bu alanda olan diğer sivil toplum kuruluşlarının yetersizliği olduğu görüşünde hem fikir olunmasından ötürü ortak bir platform oluşturma düşüncesi üzerine konuşuldu.

Çalıştayın devamı niteliğindeki toplantı ise 26-28 Nisan tarihlerinde Antalya’da düzenlendi. Bu toplantıda Ankara çalıştayında alınan kararlar raporlanarak dernek yöneticileri ve temsilcileriyle paylaşıldı. Ayrıca gelen derneklerin otak talebi üzerine Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Platformu kuruldu.

06-07 Nisan Ankara ‘da düzenlenen çalıştayın çıktıları;

HEP BİRLİKTE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EDİYORUZ

 

Asrın vebası haline gelen madde bağımlılığı ile mücadele etmek için 2017 yılından kurulan sivil toplum kuruluşları Ankara da bir araya geldi. Bağımsız TÜRKİYE sloganı ile yola çıkan 30 ılımız de kurulan farklı sivil toplum kuruluşları sosyal medyada bir araya gelerek Ankara da 2 gün süren bağımlılıkla mücadelede STK bilgi deneyim paylaşımı çalıştığında buluştu. Ülkemizin çeşitli illerinden gelen STK yöneticileri Bağımlılıkla mücadelede sadece Emniyet ve askeri güçlerin yeterli olamayacağını ve sokağa sahip olmaya davet edildi. Kasabından Bar Sahibine, imamından muhtarına kadar mahallelere mücadele anlatılmalı ve en iyi tedavinin hiç başlamadan yapılacak tedavi olduğuna değinildi.

Bağımlılıkla mücadele eden STK’ların bir platform altında toplanılmasına ve ortak eylem kararların ve her ile farklı mücadele metotlarının olması gerekliliğine karar verildi

 

YEŞİLAY'IN ULUSAL VE ULUSLARARASI FAALİYETLERİ DE ÇALIŞTAYDA ANLATILDI.

 

Daha fazla mücadele edilebilmesi için STK'lar arasında iletişimde bulunmanın gerekliliği vurgulandı. Bu mücadelede Yeşilay'ın deneyim ve bilgi birikiminden faydalanılarak omuz omuza mücadele edilebileceğine değinildi.

Müzik, Sanat, Spor alanında gençlerimize yönelik faaliyetlere hız vererek millî ve maneviyata düşkün genç lığın yetiştirilmesine vurgu yapan platform, Bağımlılıkların arkadaş ortamında başladığı sık sık vurgulanırken ilginç tespitlere yer verildi. Arkadaş teşviki ile başlayan alışkanlıklarımız neden arkadaş teşviki ile bırakılmıyor? Millî eğitimin her kademesinde bağımlılıkla mücadele edilmesi gerekliliği üzerinde duran STK’ların faaliyetleri genelde önleyici hizmetler olduğu görüldü.

Platform olarak rehabilite ve tedavide AMATEM, ÇEMATEM’lerin yetersiz olduğu vurgusu yapıldı. Bağımlılığın tedavisi için ivedilikle bütünleşik tedavi modeline geçilmesi gerekir bunun için yönlendirme iş ve işlemlerine yürütecek kurumlar belirlenmeli danışma merkezleri arındırma merkezleri rehabilitasyon merkezleri ve sosyal uyum merkezleri tanımlanmalı bunların işleyişlerini ortaya koyacak minimal işleri standartları belirlenmeli ve bir mevzuata bağlanarak gerek sağlık bakanlığı gerekse aile bakanlığı tarafından Ruhsatlandırma olarak bunların faaliyete bir an önce başlatılması gerekmektedir

 Bağımlılıkla mücadele yüksek denetleme kurulunun bilgi kirliliği olmaması için özellikle bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının Dernekler Daire Başkanlığı ve Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Tarafından Denetlenerek bu alandaki mücadele tüm yurda yayılmasının önemi vurgulandı. Bağımlılıkla mücadele eden STK’lara yapılacak denetimler kamu yararı sıfatı da göz önünde bulundurularak eylem planında yer alan faaliyetleri yapıp yapmadığı da Başbakanlık Adına Dernekler Daire başkanlığının denetiminde olması gerekliliğine değinildi. Eylem planında yer alıp faaliyet yapmayan ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlardan sorumlu bakanlıklar bu konuda uyarılmalı ve ara eylem raporu yayınlanarak 2  yıl beklenmemesi gerekir dendi. STK’ların bir birini denetleme imkânı bulunmadığına vurgu yapan STK’lar sadece izleme yapılabileceğini fakat alanında yeterli bilgisi olmayan STK’ların kendi baslarına yarar değil zarar vereceğine dikkat çekildi. Top yekûn mücadele eden STK’ların illerdeki ilgili birimlerce yeteri kadar dikkate alınmadığı ve 2014 Yılı’nda başlayan top yekûn mücadelede STK’lara 2018-2020 yılında eylem planında da dikkate fazla alınmadığını sadece İçişleri Bakanlığı yerelde STK’ları dikkate aldığını gördüklerini dile getirip İçişleri bakanlığına teşekkür ettiler. Her ne kadar diğer bakanlıkların kendilerine yer vermemesi mücadelelerine herhangi bir olumsuz yansımadığını tam tersine kendi geleceğimiz İçin mücadele yapma vurgusu yapıldı. Sahada mücadele eden STK’ların masa basından uzaktan kumanda ile değil bizzat sahaya inerek kapı kapı, ev ev, bina bina dolaşılarak bu mücadelenin yayılması gerekliliğine değinildi.

YEREL YONETIMLER GÖREVE DAVET EDILDI

Asrın vebası olan madde bağımlılığı konusunda yeteri kaynak aktarmayan belediyelerde konu edilerek. Yol, Kaldırım, park yapmak her belediyenin görevi asıl olan sosyal faaliyetlerde dezavantajlı bireyler arasında madde bağımlısı gençlere yer verilerek yerel STK’larla iş birliği önemine değinildi. Belediye başkanları be idarecileri kendi il ve ilçelerinde görmezden geldikleri bu yangının ilerde büyüyerek tüm il ve ilçeleri ve ülkemizi saracağına dikkat çekildi ve şimdiden tedbir alınmaz ise ilerde çok daha kötü sonuçların doğacağı belirtildi

Ülkemizin çeşitli kurumları tarafından yürütülen mücadelenin il koordinasyon kurularında kendilerine de yer verilmesini ve başarılı STK’ların Kamu Yararı Sıfatını sadece bir STK ile değil tüm STK’ların bunun için çalışmaları gerekliliği vurgulandı. Platform adına konuşma yapan Gazı Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve TUBİM üyesi sayın Prof. Dr. Mustafa Necmi ILHAN AB ülkelerinin önleme faaliyeti yerine zarar azaltmaya çalıştıklarına dikkat çekerek bizim ülkemizde halen vakit varken devletin de desteği ile top yekun mücadele ye davet etti. TUBIM verilerine dikkat çekilen toplantıda uyuşturucu madde üreten ülkelerin de artık sentetik uyuşturucuya döndüklerini ve bir kerede bir şey olmaz bağımlı olunmaz bilgisinin yanlış olduğuna dikkat çekilerek bağımlı gençlerin %80’inin ilk kullanım sonunda bağımlı oldukları vurgusu yapıldı. Emniyet kaynaklarına göre her yıl bir önceki yıldan daha fazla sınırlarımız içinde madde yakalandığına dikkat çekilerken maalesef uyuşturucu ticaretinden elde edilen paranın sanal paralara çevrilerek terör örgütlerine aktarıldığına dikkat çekildi. Terör mücadelesinin sadece askeri yanı olmayıp bizlerde zeytinyağlı ve Fırat kalkanı ve iç huzur operasyonu ile başarıya imza atan ülkemizin güvenlik güçlerine madde bağımlılığı mücadelesi ile destek verilmesi gerekliliğine değinildi.

Bağımlılıkla mücadelede yapılan bütün çalışmaların önemli olduğunu, ancak birey bağımlı olduktan sonra yapılacak çalışmanın başarıya ulaşmasının zor ve sürecin uzun olduğunu; bireyin bağımlılık eğiliminin tespit edilerek, bağımlılık riski yüksek bireylerin ihtiyaç ve ilgisine göre sanata, spora, sosyal-kültürel etkinliklere yönlendirme ve akademik açıdan kanıta ve nesnel verilere dayalı takiple bağımlılık riskinin azaltılmasının önemli olduğunu vurgulandı. Bu faaliyetin okullarda rahatlıkla yapılabileceği, öğrenciye, veliye ve okulun paydaşlarına kolay ulaşma imkânı olduğun çalışmanın başarıya ulaşma şansının yüksek olduğu belirtildi.

MADDE BAĞIMLILIĞINDA MEDYAMIZ DA ELEŞTİRİLERDEN NASİBİNİ ALDI

Bağımlılıkla mücadelede görsel ve yazılı basında ve sanat dünyasında nerdeyse övgü derecesinde haber yapılarak mücadelenin yanlışlığına vurgu yapıldı. Yapılan işin yasadışı olduğuna değinilerek gerek operasyonlarda gerekse TV dizilerinde zenginlik, şatafatlı ön plana çıkarılmasının yanlışlığına değinildi. Sizler sahada ne yaparsanız yapın madde bağımlısı bir sanatçıya gösterilen magazin ilgisi ülkede yapılan tüm mücadeleyi etkisiz hal getirebildiğine dikkat çekildi bu alanda görev yapan basın muhabirlerinin daha dikkatli olması istendi.

                TV dizilerinde madde bağımlısı ya da satıcısı olan kişilerin devlet kurumlarınca ilgi odağı olması eleştirilerek gençlerin gözünde başarı kriterleri arasında sayıldığını ve özellikle devletin resmi davetlerinde buna dikkat edilmesi gerekliliğine değinildi. Rol model olan kişilerin daha dikkatli olması gerekliliği vurgulandı.

                Bağımlılığın tedavisi için ivedilikle bütünleşik tedavi modeline geçilmesi gerekir bunun için yönlendirme iş ve işlemlerine yürütecek kurumlar belirlenmeli danışma merkezleri arındırma merkezleri rehabilitasyon merkezleri ve sosyal uyum merkezleri tanımlanmalı bunların işleyişlerini ortaya koyacak minimal işleri standartları belirlenmeli ve bir mevzuata bağlanarak gerek sağlık bakanlığı gerekse aile bakanlığı tarafından Ruhsatlandırma olarak bunların faaliyete bir an önce başlatılması gerekmektedir

                Platform üyeleri tutun ve alkolün yasal olmasına rağmen kanser vakalarının arttığına dikkat çekildi. Uyuşturucu maddenin yasak olmasına rağmen her gün yeni bir türevi çıkarıldığına vurgu yapan platform üyeleri sigara ve alkolün de sadece belli merkez ve büfelerde satılması gerekliliğine değindi. bu alanda yeni düzenlemelerin olması gerekliliğine dikkat çekilen toplantı sigara ve alkolün kolay ulaşılabilir olmasının dezavantaj olduğu bu konuda devlet iradesinin yeni politikalar geliştirilmesi gerekliliğine değinildi. Market kasalarında rengarenk şekilde satılan tutun ve alkolün tüm sağlık otoritelerinde tehlikeli olduğu bilinmesine rağmen olumlu bir adım atılmaması eleştirildi. Eğer top yekun mücadele yapılacaksa öncelikle zor ulaşılanılar olması, her yerde satısının mümkün olmaması, çok iyi bir şey gibi özellikle marketlerde benzin istasyonlarında çocukların da görebileceği yerde satısının yasaklanması gerekliliğine değinildi. Bu konuda tüm yetkililerin ciddi ve kararlı adımlar atması gerekir dendi.

 

HER KESİMDEN SİVİL VATANDAŞ TEMSİL EDİLİYOR

2017 yılında kurulan derneklerimiz sadece belli bir bölge, siyasi duruş, inanç değil madde bağımlılığını kendine dert edinen her kesimden insanımız yer almakta. Meslek grupları itibari ile psikolog ve psikiyatrist ağırlıklı olsa da tamamen kendi yakını bizzat kullanan dernek yöneticileri de yer almakta

                2017 yılında faaliyetlerine başlayan STK’ların ülkemizin mücadelesinde önemli yar aldığına dikkat çekilerek her dernek 50 bağımlı ile ilgilendiği ve her bağımlının kendilerine ulaştığı gibi satıcılarında kolayca ulaşabildiği vurgusu yapılarak can güvenliği konusun dada tedbirlerin alınması gerekliliğine değinildi.

                Müzik ve terapi konusunda ülkemizde bilimsel çalımlamaların artırılmasına değinen STK temsilcileri bilimsel çalışmalarla tedavi ve rehabilitasyona surecine katkı verilmesi gerekliliğine değinildi. Bimarhane kültürü ile tedavi eden bir ecdadın torunları olarak müziğin tedavi süreçlerindeki katkısı dile getirilip müzik terapinin sadece müzik dinleme olmadığını bu konu dada ülkemizde doğru bilinen yanlışların olduğu vurgulandı. Tedavilere yardımcı olan müziğin asla hekimlerin yerine geçmediği bu konuda kulaktan duyma değil gerçek ılım insanlarına danışılması gerekliliğin değinildi. Acilen yüksek lisans ve üst öğrenimde yeni imkânların açılması gerektiği ve ülkemizin maalesef bu alanda yeteri kadar çalışma olmadığına dikkat çekildi.

                Din psikolojisinin ve manevi bakım alanında yüksek lisans yapan kalifiye elemanlarının mutlak sürekle AMATEM’lerde görev alması gerekliliğine değinildi. Ülkemizin en büyük eksiklerinden biri, her dine mensup kişilerin yoksunluklarının giderileme konusunda dini otoritelerden destek alınması gerekliliğine değinildi

                Bağımlılıkla mücadelede sporun önemine değinilerek engelli bireylerde dağıl olmak üzere gençlerimizin rehabilitelerine katkı verilmesi en azından amatör spor kulüplerinde alkol ve uyuşturucu kontrolünün önemli olduğuna dikkat çekildi. Sporcunun alkol ve uyuşturucu bağımlısı gençlerden değil zihni acık ve sağlam bireylerden olması gerekliliğine değinilerek yaz döneminde spor genel müdürlüğünün bu konuda projeler üretmesi gerekliğine dikkat çekildi.

MÜLKİ AMİRLERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

                Çalıştayda yer alan STK’lar illerde kurum yetkililerinin kendilerine kulak vermesini beklediklerini ve masa başı kararlar değil bizzat sokak ta yaşanan sorunların dinlenebilmesi ve çözüme kavuşması için vali ve kaymakamların bu mücadelede STK’ları yalnız bırakmaması istendi. Bu mücadelede kamu yararına çalışmaları ile kendini ispat eden STK’lar, Devletimizin eylem planlarını uygulamada il ve ilçelerde görev yapan mülki amirlerin bu alana özel bir önem verip top yekûn mücadelede STK’ların yanında yer almasını ve gerekli alt yapı hizmetlerinin sağlanmasını bekledikleri belirtildi.

Eski kullanıcıların işe uyum sağlamaları için yeni politikalara ihtiyaç olduğuna denilerek gerçekliliği ispat edilmeyen tedavi vaadi ile ailelerden binlerce lira talep eden kurum kuruluş ve dernekler itibar edilmemesi gerekliliğine vurgu yapıldı.

                İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı uzmanlarınca proje eğitimi de verilen sivil toplum kurulusu yetkilileri ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet göstermek için bilgilerini güncellediler. 2018 yılı faaliyetlerinin de görüşüldüğü çalıştay HEPBIRLIKTE UYUSTURUCU ILE MUCADELE sloganı ile sona erdi. Yakın bir zamanda kurulan platformun sahada daha etkin olması bekleniyor.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1
isgam.png
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu